Jump to the main content of the page

חיפוש

תנאי השימוש באתר

השימוש באתר ובתוכנו, כפוף להוראות שלהלן: בעצם הכניסה לאתר מביע המשתמש את הסכמתו לאמור להלן ואת התחייבותו לפעול כאמור בתנאי השימוש. לפירוט תנאי השימוש (הפנייה למסמך הרצ"ב)

כללי

מיזם ישראל הנגלית לעין ויד יצחק בן-צבי (להלן: "המיזם") מאפשר נגישות למידע באתר זה על גבי האינטרנט (להלן: " השירות "). השימוש באתר ובתוכנו, כפוף להוראות שלהלן. השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאי השימוש שלהלן וכניסת המשתמש לאתר מהווה הסכמה לתנאים האמורים להלן, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

שימוש נאות בתוכן

טקסט, קבצי תמונות, גרפיקה, ליקוט ושאר התכנים באתר זה (להלן: "החומרים") עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, על פי הדין הישראלי, אמנות בינלאומיות, והגבלות אחרות. זכויות יוצרים וזכויות קניין אחרות על תכנים באתר אינטרנט זה, הם רכוש בעלי האלבומים, במיזם ישראל הנגלית לעין ועשויים להיות בבעלות של גורמים שלישיים. הנהלת האתר אוסרת במפורש העתקת חומרים ותכנים מאתר האינטרנט, למעט לצורכי שימוש פרטי, הוגן נאות ובהגבלות, בסייגים ובתנאים כמתואר להלן. על המשתמש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, לעשות שימוש נאות והוגן בחומרים מוגנים לצרכים לא מסחריים ולצרכים חינוכיים כמו הוראה, מלגה ומחקר ולשימושים אלה בלבד. משתמש המבקש להוריד או להדפיס טקסטים וקבצי תמונה מהאתר לשימושים אלה, ללא אישור מפורש של המיזם, יוכל לעשות כן, בהגבלות, הסייגים והתנאים כאמור בתנאי השימוש באתר ובתנאי נוסף שיביע הסכמתו גם לתנאים הבאים:

א. חובה לציין בכל שימוש בתוכן הכלול באתר, קרדיט לבעלי הזכויות ביצירה, על פי הדוגמה הבאה: מאלבום משפחת כהן, קריית שמונה, מתוך אתר ישראל הנגלית לעין בכתובת

ב. השימוש בתוכן הוא לשימוש אישי בלבד, לצרכים חינוכיים ובכל מקרה שלא לצרכים מסחריים;

ג. הציון יכלול כל מידע הנוגע לזכויות היוצרים, וכן ציון כי מקור החומר באתר המיזם וכתובת האתר;

ד. אין לשנות או להתאים את התוכן;

ה. על המשתמש להסכים לכל תנאי או הגבלה אחרים המוטלים על כל קובץ טקסט או תמונה בנפרד;

ו. ההיתר לעשות שימוש בחומרים האמורים הוא בכפוף להגנה על זכויות של צדדים שלישיים.

אין באמור לעיל ו/או בהצגת חומרים על ידי המיזם באתר האינטרנט כדי להחיל על המיזם חובה ו/או אחריות כלשהי כלפי המשתמש בחומרים. כך גם שאין ללמוד מכך שניתן היתר לשימוש בחומרים האמורים על ידי צדדים שלישיים בעלי זכויות ו/או כי למיזם החובה לדאוג לקבלת הסכמת צדדים שלישיים אלה. הנה כך ובכל מקרה, האחריות על השימוש בחומרים כמו גם האחריות והחובה לקבל הסכמת צדדים שלישיים לשימוש בחומרים, הם באחריותו הבלעדית של המשתמש באתר. מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל, חלק מהחומר הנכלל בשירות זה ואשר נאסף על ידי המיזם, נוצר על ידי גורמים אחרים, היינו גורמים אשר זכות היוצרים מוקנית להם ולא למיזם. בגין שימוש בחומרים אלו יחולו הדינים הקבועים בחוק זכויות יוצרים, בחוק הגנת הפרטיות ובחוק איסור לשון הרע. בשל קשיים אובייקטיבים במקרים מסוימים לא זוהה בעל הזכויות בחומר. גם אם בעל הזכויות בחומר מוגן זה אינו ידוע, על המשתמש לאתרו ולקבל הסכמתו טרם עשיית אחת הפעולות שיוחדו בדין לבעל זכויות היוצרים, ואין בהצגת החומר באתר זה כדי ללמד כי התקבלה הסכמתו ו/או כי למיזם החובה לקבל הסכמתו. כל שימוש בחומרים מאתר זה, מלמד על הסכמת המשתמש והתחייבותו כי יגביל את השימוש לשימוש פרטי, הוגן ובהתאם להוראות כל דין והמשתמש מסכים לכל התנאים וההגבלות שבתנאי השימוש ומתחייב שלא יפר זכויות המיזם ו/או זכויותיהם של צדדים שלישיים.