Jump to the main content of the page

חיפוש

ללא קטגוריה

כותרת פוסט
כותרת פוסט

בתחילת כיתה י"א החל שמעון ללמוד במגמה המתמטית- פיזיקלית, שמנתה בשנתון שלו תשעה תלמידים בלבד: שבעה נערים ושתי נערות. "המחנכת היתה לאה שטיינהארט-סלע, מורה לאנגלית. בעלה ויקטור, יליד אוסטריה, לימד אותנו פיזיקה. בצעירותם בארה"ב היו קומוניסטים ולבתם, שלמדה בשכבה מתחתנו, קראו קרלה, כמחווה לקרל מרקס. מכל מקום, שניהם היו מורים מעולים. בתחילת השנה למדנו על חשמל. יש בי התנגדות פנימית לכל דבר מעשי, והתקשיתי להבין את החומר. לאחר כמה שיעורים הזמין אותי המורה ויקטור אליו הביתה והסביר לי בסבלנות במונחים מתמטיים את ההקבלה בין נוסחאות החשמל לנוסחאות המכניקה, פתאום הכול נראה פשוט וקל.

בתחילת כיתה י"א החל שמעון ללמוד במגמה המתמטית- פיזיקלית, שמנתה בשנתון שלו תשעה תלמידים בלבד: שבעה נערים ושתי נערות. "המחנכת היתה לאה שטיינהארט-סלע, מורה לאנגלית. בעלה ויקטור, יליד אוסטריה, לימד אותנו פיזיקה. בצעירותם בארה"ב היו קומוניסטים ולבתם, שלמדה בשכבה מתחתנו, קראו קרלה, כמחווה לקרל מרקס. מכל מקום, שניהם היו מורים מעולים. בתחילת השנה למדנו על חשמל. יש בי התנגדות פנימית לכל דבר מעשי, והתקשיתי להבין את החומר. לאחר כמה שיעורים הזמין אותי המורה ויקטור אליו הביתה והסביר לי בסבלנות במונחים מתמטיים את ההקבלה בין נוסחאות החשמל לנוסחאות המכניקה, פתאום הכול נראה פשוט וקל.

לאחר כמה שיעורים הזמין אותי המורה ויקטור אליו הביתה והסביר לי בסבלנות במונחים מתמטיים את ההקבלה בין נוסחאות החשמל לנוסחאות המכניקה, פתאום הכול נראה פשוט וקל.